Ki vai ekhane ki?

Ho vai nginx thik thak motoi load hoise... kintu chnage korte kosto hoy tai eta rakha

ekhon taile aste paren

Thank you for using nginx.